Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
8 2 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do září 2022 pondělí 5. prosince 2022
7 2 Podání přihlášky pohledávky Městské části Praha 16 do insolvenčního řízení dlužníka RAF STAVBY s.r.o., se sídlem Pařížská 1323/2, Ústí nad Labem, IČO: 28714989, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, z důvodu vypořádání majetkových vztahů k nedokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ a odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4838/2021 (C49/21) pondělí 5. prosince 2022
6 2 Personální obsazení Finančního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva MČ Praha 16 pro volební období 2022 - 2026 pondělí 5. prosince 2022
5 2 Personální obsazení Kontrolního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva MČ Praha 16 pro volební období 2022 - 2026 pondělí 5. prosince 2022
4 2 Rozdělení oblastí kompetencí ve funkčním období let 2022 - 2026 mezi starostou, místostarosty a pověřenými radními Městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
32 2 Odsouhlasení usnesení II. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
31 2 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 5. prosince 2022
30 2 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou pondělí 5. prosince 2022
3 2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
29 2 Příspěvky členům Zastupitelstva městské části Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části pondělí 5. prosince 2022
28 2 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí pondělí 5. prosince 2022
27 2 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15654/2258979 mezi povinnou Městskou částí Praha 16, oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, Praha 7, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí pondělí 5. prosince 2022
26 2 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení pondělí 5. prosince 2022
25 2 Podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha-Městskou policií hlavního města Prahy pondělí 5. prosince 2022
24 2 Záměr směny části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1718/7, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1717/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 5. prosince 2022
23 2 Záměr směny částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako jednotný pozemek parc.č. 2564/A o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1539/A o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/B o výměře 198 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 5. prosince 2022
22 2 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 vlastníkovi stavby bez č.p./č.ev. – garáže paní OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 5. prosince 2022
21 2 Uzavření Dohody o zrušení práva stavby mezi Městskou částí Praha 16 a stavebníkem SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, jejímž předmětem je zrušení práva stavby evidovaného k pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín pondělí 5. prosince 2022
20 2 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
2 2 Kontrola plnění usnesení pondělí 5. prosince 2022
19 2 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2784/4, 2854/6, 2904/2, 2971/4, 3022/87, 3022/5, 3022/107, 3022/109, 3022/111, 3022/143, 3027/2, 3041 a 3047 v k.ú. Radotín určených ke směně mezi Hlavním městem Prahou a společností Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov pondělí 5. prosince 2022
18 2 Uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhým směňujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 v celé výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
17 2 Uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/14, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 3076/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 5. prosince 2022
16 2 Vydání souhlasu s prodejem pozemku parc.č. 1718/5, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 1101 m2 formou elektronické aukce za minimální cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 5. prosince 2022
15 2 Uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti pondělí 5. prosince 2022
14 2 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 2638/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3936-74/2022 jako část „a“ o výměře 2 m2 pondělí 5. prosince 2022
13 2 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 pondělí 5. prosince 2022
12 2 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny pondělí 5. prosince 2022
11 2 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 5. září 2022 pondělí 5. prosince 2022
10 2 Pravidla rozpočtového provizoria od roku 2023 pondělí 5. prosince 2022
123