Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
999 73 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 11/2021 středa 29. září 2021
1011 73 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za III. čtvrtletí 2021 středa 29. září 2021
1010 73 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 29. září 2021
1009 73 TAJ - aktualizace koeficientu příplatku za vedení vybraných vedoucích zaměstnanců Městské části Praha 16 středa 29. září 2021
1008 73 Radní Bc. Baráková + OMH (SON) - uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 946/2 k. ú. Radotín spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín, za účelem provozování a koordinace komunitní kavárny včetně navazujících činností středa 29. září 2021
1007 73 Radní Ing. Šiška + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Revitalizace městského pohřebiště – parku Urnový háj, Otínská ulice“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 29. září 2021
1006 73 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - žádosti zřízení přípravné třídy v Základní škole Praha - Radotín od 1. září 2022 středa 29. září 2021
1005 73 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení čtyř lanových pyramid středa 29. září 2021
1004 73 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2 dosavadním nájemcům a vlastníkům navazujících pozemků parc.č. 562 a 563 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE středa 29. září 2021
1003 73 STA + OMH (SON) - uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v objektu D ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 394 m2 k. ú. Radotín Základní umělecké škole Klementa Slavického, Zderazská 6, Praha-Radotín, za účelem provozování uměleckého vzdělávání středa 29. září 2021
1002 73 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu C ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín včetně parkovacích míst na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kongresová 1666/2, Praha 4, za účelem provozování služebny Policie ČR, Místní oddělení Radotín středa 29. září 2021
1001 73 STA + OMH - uzavření Smlouvy o nájmu prostor k umístění parcelboxů mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox středa 29. září 2021
1000 73 STA + OMH – bezúplatný převod vypůjčeného movitého majetku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 62, Praha 2, do vlastnictví Městské části Praha 16 a následně do užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín středa 29. září 2021
998 72 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010574/01 KOSOŘ-V-PZ_0464 VELKÝ HÁJ, OBNOVA NN mezi budoucí oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, a budoucí povinnou Městskou částí Praha 16, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 2518, 2519 a 1744/6 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí středa 15. září 2021
997 72 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4785/2021 na zhotovení akce „Havarijní oprava střechy objektu Místní knihovny Radotín“ mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem společností ALEGRA s.r.o., IČ: 27406806, Švábky 52/2, Praha 8–Libeň, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce, včetně navýšení ceny díla středa 15. září 2021
996 72 Místostarosta + OE - navýšení stravného v příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín s účinností od 1. září 2021 středa 15. září 2021
995 72 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení 2 kusů interaktivního zařízení MultiBoard středa 15. září 2021
994 72 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 15. září 2021
993 72 STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby pozemcích parc.č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43, 2591/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva, s.r.o., IČ: 07204957, Na Harfě 337/3, Praha 9, stavebníka bytových domů s komerčními prostory, podzemními garážemi a související dopravní a technické infrastruktury (Centrum Radotín) středa 15. září 2021
992 72 STA + OE - úprava ceny za hlášení v místním rozhlase středa 15. září 2021
991 72 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2021 do čísla 10/2021 středa 15. září 2021
990 71 OOS – Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství středa 1. září 2021
989 71 Radní Bc. Baráková + OMH (SON) - záměr na výpůjčku prostor v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín, za účelem provozování a koordinace komunitní kavárny včetně navazujících činností středa 1. září 2021
988 71 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na rok 2021 středa 1. září 2021
987 71 Místostarosta + OMH - udělení souhlasu Radotínskému sportovnímu klubu, z. s. s umístěním stavby „Tribuna pro beach volejbal“ na pozemku parc. č. 1252/4 v k. ú. Radotín, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené správě Městské části Praha 16 středa 1. září 2021
986 71 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4596/2019 na zhotovení akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“, se společností ALBET stavební, s.r.o., IČ: 27139891, Vrážská 144, Praha - Radotín středa 1. září 2021
985 71 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox středa 1. září 2021
984 71 STA + OMH - záměr uzavření Smlouvy o právu stavby, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín středa 1. září 2021
983 71 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 1. září 2021
982 71 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4129/2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností U NÁS CAFFÉ s.r.o., IČ: 05321778, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady středa 1. září 2021
123456789