Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1218 88 TAJ - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na „14 kusů informačních tabulí pro Naučnou stezku Radotín“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 11. května 2022
1217 88 TAJ + KÚ (PÚ) - jmenování vedoucí Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 středa 11. května 2022
1216 88 Radní Ing. Šiška + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na zprostředkovatele prodeje pozemku parc.č. 1718/5 zapsaného na LV 1919 pro k.ú. Radotín formou elektronické aukce a na podpis smlouvy s vítězným uchazečem středa 11. května 2022
1215 88 Místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 1. pololetí školního roku 2021/2022 středa 11. května 2022
1214 88 STA + Místní knihovna Radotín - prominutí registračního poplatku do Místní knihovny Radotín pro žáky prvních tříd Základní školy Praha - Radotín středa 11. května 2022
1213 88 STA + OVDŽP (OŽP) - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4/1995 ze dne 20. dubna 1995 uzavřené mezi objednatelem Místním úřadem Praha-Radotín a zhotovitelem společností PRAGOCHEMA spol. s r.o., IČ: 4968089, Přátelství 550, Praha 10-Uhříněves, jehož předmětem je měření průměrné měsíční koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) v ovzduší pasivní sorpční metodou na jedné lokalitě středa 11. května 2022
1212 88 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu v dohodnutém rozsahu spoluvlastnických podílů středa 11. května 2022
1211 88 STA + OMH – záměr na pronájem části pozemku parc. č. 402/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 11. května 2022
1210 88 STA + OMH – ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 402/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem panem OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. květnu 2022 středa 11. května 2022
1209 88 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 11. května 2022
1208 88 STA + OE - schválení účetní závěrky Městské části Praha 16 za rok 2021 středa 11. května 2022
1207 88 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2022 středa 11. května 2022
1206 87 Místostarosta - podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy - výzva č.12/2021 podporované aktivity 8.1.A Snížení energetické náročnosti veřejných budov (financováno z NPO) pro projekt „Energeticky úsporná opatření v budově 2. stupně ZŠ Praha - Radotín“ metodou EPC středa 27. dubna 2022
1205 87 TAJ - žádost Ministerstva vnitra ČR k uplatnění regresní úhrady na základě Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 141/2012 a následně Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 296/2021, ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu č. j. 19 Co 296/2021-633 ze dne 19. ledna 2022 středa 27. dubna 2022
1204 87 TAJ + OE - schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Městské části Praha 16: Technických služeb Praha – Radotín, Školní jídelny Praha – Radotín, Mateřské školy Praha – Radotín a Základní školy Praha – Radotín za rok 2021 středa 27. dubna 2022
1203 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1202 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1201 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 11 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1200 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1199 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1198 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1197 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1, Praha-Radotín po zemřelé paní OSOBNÍ ÚDAJE na syna OSOBNÍ ÚDAJE bytem tamtéž středa 27. dubna 2022
1196 87 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1195 87 Místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Revitalizace bytového domu v ulici Otínská 1022, Praha 5 - Radotín“ na pozemku parc. č. 963/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Bytové družstvo Otínská 1022/44, 153 00 Praha 5 - Radotín, Otínská 1022/44, 153 00 Praha-Radotín středa 27. dubna 2022
1194 87 Místostarosta + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Zvýšení kapacity MŠ náměstí Osvoboditelů“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 27. dubna 2022
1193 87 Místostarosta + OE - rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací Městské části Praha 16: Mateřské školy Praha – Radotín, Základní školy Praha – Radotín, Školní jídelny Praha – Radotín a Technických služeb Praha – Radotín za rok 2021 středa 27. dubna 2022
1192 87 STA + KÚ (ÚKŘVP) - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na „mobilní protipovodňové zábrany typu NOAQ Boxwall BW52“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 27. dubna 2022
1191 87 STA + OMH (SON) - ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí části objektu Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. dubna 2022 středa 27. dubna 2022
1190 87 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 dosavadním nájemcům a spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 556/1 a 556/2 v k.ú. OSOBNÍ ÚDAJE , OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. dubna 2022
1189 87 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2693/2012 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností REVIS -Praha spol. s r.o., Výpadová 317/19, Praha-Radotín středa 27. dubna 2022
12345