Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
661 48 TAJ + KÚ (Úsek propagace) - výroba a prodej propagačních magnetek středa 9. září 2020
660 48 Radní Ing. Farník + OMH - k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Dodávku odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16 v oblasti informačních a komunikačních technologií“ a na uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění středa 9. září 2020
659 48 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o přeložce telekomunikačního kabelu pro stavbu „Karlická x Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018“ na pozemcích parc. č. 942/1, 942/2, 2582/2, 2582/3, 2588/4 a 2589/2 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníke Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 středa 9. září 2020
658 48 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „D076 - U Sadu, oprava mostu, č. akce 1033, Praha 5“ na pozemcích parc. č. 1860/2, 1863/1, 2599 a 2601 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 středa 9. září 2020
657 48 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Revitalizace bytového domu náměstí Osvoboditelů 1363/2, Praha-Radotín“ na pozemku parc. č. 357/35 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Společenství vlastníků domu náměstí Osvoboditelů 1363, náměstí Osvoboditelů 1363/2, 153 00 Praha-Radotín středa 9. září 2020
656 48 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 215 m2 z celkové výměry 257 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 163 m2 z celkové výměry 5103 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, včetně případného vyrovnání finančního rozdílu v ceně směňovaných pozemků středa 9. září 2020
655 48 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Petrovi Vaněčkovi, Milevsko středa 9. září 2020
654 48 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu náměstí Osvoboditelů č. p. 1369, Praha-Radotín společnosti Ski a BikeCentrum Radotín s. r. o., IČO: 27216764, Topasová 882/1, Praha-Radotín, za účelem uskladnění zboží a provozních potřeb středa 9. září 2020
653 48 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností J+J Nájemníkovi s.r.o., Výpadová 1676/4a, Praha–Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „d“ o výměře 95 m2 a části pozemku parc.č. 95/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „c“ o výměře 6 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 99/2 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako pozemek parc.č. 99/4 o výměře 37 m2 ve vlastnictví společnosti J+J Nájemníkovi s.r.o., s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 9. září 2020
652 48 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 9/2020 středa 9. září 2020
651 47 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín stavbou podzemního vedení nízkého napětí, včetně navazujících práv a povinností středa 26. srpna 2020
650 47 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - finanční podpora programu Trenéři ve škole pro první ročníky Základní školy Praha – Radotín ve školním roce 2020/2021 středa 26. srpna 2020
649 47 I. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 2554/1 a parc.č. 2554/4 v k.ú. Radotín pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily mezi správcem pozemků Městskou částí Praha 16 a provozovatelem veřejné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily společností Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 středa 26. srpna 2020
648 47 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bytovým družstvem uživatelů Slinkova, IČ: 36083612, Slinková 1032/11, Praha–Radotín, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín o výměře 140 m2 z celkové výměry 3032 m2 za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy u bytových domů Slinková č.p. 1032 a 1033 v k.ú. Radotín středa 26. srpna 2020
647 46 Radní Ing. Farník + OMH - prodeji výpočetní techniky bývalým zastupitelům Městské části Praha 16 a současným zaměstnancům Úřadu městské části Praha 16 středa 12. srpna 2020
646 46 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13619/1945241 k tíži pozemku parc.č. 1431/6 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 12. srpna 2020
645 46 I. místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4645/2020 na zhotovení akce „Radotín-Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Slunečnice, Sídliště 1100/31“, se společností F1 facility CZ s.r.o., IČ: 04462319, 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora středa 12. srpna 2020
644 46 I. místostarosta + OMH - souhlas s evidenčním odúčtováním finančních prostředků z neuskutečněné investiční akce „ZUŠ Klementa Slavického-přístavba, ulice Zderazská, Praha-Radotín“, vedené na účtu 042 v celkové hodnotě 81.070,- Kč na účet 547 středa 12. srpna 2020
643 46 I. místostarosta + OE - informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín za období od 1. ledna 2019 do 31. března 2020 středa 12. srpna 2020
642 46 STA + TS – návrh souhlasu s čerpáním částky 557.810 Kč z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín k zajištění nákupu traktorové sekačky zn. Etesia Buffalo 124 středa 12. srpna 2020
641 46 STA + TS – nákup traktorové sekačky zn. Etesia Buffalo 124 pro příspěvkovou organizace Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín za nabídnutou cenu 557.810 Kč s DPH a podpisu kupní smlouvy s dodavatelem sekačky firmou ADACOM s.r.o., 17. listopadu 51/1916, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 45787841 středa 12. srpna 2020
640 46 STA + OMH – návrh záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře v objektu náměstí Osvoboditelů č.p.1375 a v přízemí objektu náměstí Osvoboditelů č.p.1369, Praha-Radotín společnosti Ski a Bike Centrum Radotín s. r. o., IČO: 27216764, Topasová 882/1, Praha-Radotín, za účelem uskladnění zboží a provozních potřeb středa 12. srpna 2020
639 46 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem reklamních ploch v objektech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní Mgr. Veronice Bažantové, Praha-Radotín, za účelem propagace jazykové agentury a kurzů středa 12. srpna 2020
638 46 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 3113/1, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 3275 m2 středa 12. srpna 2020
637 46 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností ZITEK, s.r.o., IČ: 27117936, Libojická 210, Hudlice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2490/24, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín o výměře 179 m2 středa 12. srpna 2020
636 46 STA + OE - informace o hospodaření příspěvkových organizací Městské části Praha 16 Technických služeb Praha – Radotín, Mateřské školy Praha – Radotín, Základní školy Praha – Radotín a Školní jídelny Praha – Radotín ke dni 30. června 2020 středa 12. srpna 2020
635 46 STA + OE - informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín za období od 1.října 2019 do 30. dubna 2020 středa 12. srpna 2020
634 46 STA + OE - úhrada ztráty za rok 2018 ve výši 361.180,34 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 12. srpna 2020
633 45 I. místostarosta + OMH - záměru pronájmu pozemku parc.č. 2554/1 a parc.č. 2554/4 v k.ú. Radotín pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily provozovateli veřejné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily společnosti Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 středa 22. července 2020
632 45 I. místostarosta + OMH - souhlas s vystavením a odesláním objednávky na zpracování studie „Intravilánová revitalizace Radotínského potoka“ středa 22. července 2020
1234567