Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
919 65 Radní Bc. Baráková - záměr pronájmu prostor Domu na půli cesty Ekumenické síti pro aktivity mladých z. ú. na dobu 5 let s opcí na straně pronajímatele a zajistit tak profesionálního provozovatele této povinné služby vyplývající z přijaté dotace po dobu nezbytně nutnou, vyplývající ze smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha – Pól Růstu ČR . CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 středa 2. června 2021
918 65 Radní Ing. Šiška + OMH - koupě spoluvlastnického podílu id. 13/14 pozemku parc.č. 2534/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 14 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 v elektronické dražbě středa 2. června 2021
917 65 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 4601/2020 na výkon činnosti technického dozoru investora v rámci realizace investiční akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“ se společností LTM stavební s.r.o., IČ: 04596188, Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 středa 2. června 2021
916 65 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4596/2019 na zhotovení akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“, se společností ALBET stavební, s.r.o., IČ: 27139891, Vrážská 144, Praha - Radotín středa 2. června 2021
915 65 Místostarosta + OMH - vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design & Build“ a s uveřejněním výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 2. června 2021
914 65 STA + Místní knihovna Radotín - změna otevírací doby Místní knihovny Radotín v období od 1. července do 31. srpna 2021 středa 2. června 2021
913 65 STA + Místní knihovna Radotín - prominutí registračního poplatku do Místní knihovny Radotín pro žáky prvních tříd Základní školy Praha - Radotín středa 2. června 2021
912 65 STA + KÚ (Personální úsek) - vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí: Kina Radotín a jmenování členů výběrové komise pro posouzení uchazečů středa 2. června 2021
911 65 STA + KÚ (Personální úsek) - vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí: Kina Radotín a jmenování členů výběrové komise pro posouzení uchazečů středa 2. června 2021
910 65 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 915/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 38 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – stavby technického vybavení (trafostanice) společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov středa 2. června 2021
909 65 STA + OMH - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 16, jako půjčitelem, a Tělocvičnou jednotou Sokol Radotín, IČ: 674346, se sídlem Vykoukových 622/2, 153 00 Praha - Radotín, jako vypůjčitelem, na 2 ks pružinových houpadel středa 2. června 2021
908 65 STA + OMH (SON) - ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1080/20 Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem panem Bohumírem Martinem Menšíkem, Praha 1 a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021 středa 2. června 2021
907 65 STA + OMH - koupě části pozemku parc.č. 2706 a části pozemku parc.č. 2707 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 251 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou znaleckým posudkem středa 2. června 2021
906 65 STA + OE - zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 středa 2. června 2021
905 65 STA + OE - zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 středa 2. června 2021
904 65 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 7/2021 středa 2. června 2021
903 65 STA + OE - závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020 středa 2. června 2021
902 64 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 12 o velikosti 2+1, Praha-Radotín po zemřelé paní Anně Horákové, Praha-Radotín na dceru Jitku Radovou bytem tamtéž středa 19. května 2021
901 64 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 10 o velikosti 2+1, Praha-Radotín po zemřelé Květuši Müllerové na dceru Janu Müllerovou, Praha-Radotín středa 19. května 2021
900 64 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 manželům Jindře a Pavlovi Zábranským, Praha-Radotín středa 19. května 2021
899 64 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 29 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ing. Janě Morsteinové, Praha-Radotín středa 19. května 2021
898 64 Místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 19. května 2021
897 64 Místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 19. května 2021
896 64 Místostarosta +OMH -záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/27 v k.ú. Radotín (30 m2) společnosti Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, za účelem instalace a provozování veřejné dobíjecí stanice elektromobilů, včetně zřízení dvou parkovacích míst pro dobíjení středa 19. května 2021
895 64 Místostarosta +OMH - záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 95/1 (25 m2) a 357/30 (27,5 m2) v k.ú. Radotín společnosti Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, za účelem zřízení a provozování dvou parkovacích stání k dobíjení elektromobilů na každé části pozemku středa 19. května 2021
894 64 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/2153687 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku parc.č. 2532 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí středa 19. května 2021
893 64 Místostarosta + OE - změna odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 19. května 2021
892 64 STA + Kino Radotín - nahrazení licenční smlouvy a smlouvy o poskytování souvisejících služeb mezi Městskou částí Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00, Praha 16 a firmou ProWay s.r.o., Skaláků 1404, 147 00, Praha 4 licenční smlouvou a smlouvou o poskytování souvisejících služeb s firmou Ticketware s.r.o., Nad Pískovnou 1450/5, 140 00, Praha 4 středa 19. května 2021
891 64 STA + Kino Radotín - nahrazení licenční smlouvy a smlouvy o poskytování souvisejících služeb mezi Městskou částí Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00, Praha 16 a firmou ProWay s.r.o., Skaláků 1404, 147 00, Praha 4 licenční smlouvou a smlouvou o poskytování souvisejících služeb s firmou Ticketware s.r.o., Nad Pískovnou 1450/5, 140 00, Praha 4 středa 19. května 2021
890 64 STA + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - žádost o poskytnutí dotace na akci Královský průvod Karla IV. s korunovačními klenoty ve dnech 5. – 6. června 2021, pořádaný městem Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu Alotrium a spolkem Doba Karlova, za podpory Středočeského kraje, Svazku obcí Region Dolní Berounka, okolních obcí i městských částí středa 19. května 2021
123456