Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 17 I. Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 3105/7 v k.ú. Radotín se stavbou místní komunikace II. záměr směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 středa 22. září 2021
8 17 uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2564/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 2564/3 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE středa 22. září 2021
7 17 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE (vlastníkem garáže postavené na pozemku), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021 středa 22. září 2021
6 17 Uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby pozemcích parc.č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43, 2591/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva, s.r.o., IČ: 07204957, Na Harfě 337/3, Praha 9, stavebníka bytových domů s komerčními prostory, podzemními garážemi a související dopravní a technické infrastruktury (Centrum Radotín) středa 22. září 2021
5 17 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 13. září 2021 středa 22. září 2021
4 17 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2021 do čísla 10/2021 středa 22. září 2021
3 17 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do června 2021 středa 22. září 2021
2 17 Kontrola plnění usnesení středa 22. září 2021
19 17 Odsouhlasení usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 22. září 2021
18 17 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 22. září 2021
17 17 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 22. září 2021
16 17 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., IČ: 25741101, Polní 450, Lety u Dobřichovic, a povinnou Městskou částí Praha 16, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2519 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění zařízení distribuční soustavy – přípojky nízkého napětí středa 22. září 2021
15 17 Záměr uzavření Smlouvy o právu stavby, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín“ středa 22. září 2021
14 17 Znovuzvolení paní OSOBNÍ ÚDAJE, na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 22. září 2021
13 17 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 22. září 2021
12 17 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3886-172/2021 jako pozemek parc.č. 1578/10 o výměře 243 m2 (pozemek okolo bytového domu č.p. 993/15) Družstvu Na Viničkách 993/15, IČ: 60194677, se sídlem Na Viničkách 993/15, Praha-Radotín, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 22. září 2021
11 17 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická č.p. 221/2 středa 22. září 2021
10 17 záměr prodeje pozemku parc.č. 963/18 v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku panu OSOBNÍ ÚDAJE za cenu určenou znaleckým posudkem středa 22. září 2021
1 17 Kontrola zápisů z XV. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. června 2021 a XVI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. srpna 2021 středa 22. září 2021
3 16 Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 25. srpna 2021
2 16 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti parkování vozidel na pozemku parc.č. 1316/3 v k.ú. Radotín vzniklém dle Geometrického plánu č. 3853-239/2020 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucími oprávněnými OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. srpna 2021
1 16 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 středa 25. srpna 2021
9 15 Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 pondělí 14. června 2021
8 15 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 19. dubna 2021, 17. května 2021 a 7. června 2021 pondělí 14. června 2021
7 15 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 24. května 2021 pondělí 14. června 2021
6 15 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 4/2021 do čísla 6/2021 pondělí 14. června 2021
5 15 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do března 2021 pondělí 14. června 2021
4 15 Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020 pondělí 14. června 2021
3 15 Kontrola plnění usnesení pondělí 14. června 2021
22 15 Odsouhlasení usnesení XV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
123