Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 14 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Pavlem Markem, Černošice, jejímž předmětem je prodej pozemků pod zděnými garážemi v jeho vlastnictví parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 pondělí 29. března 2021
8 14 Podání žádosti o: I. odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu silnice parc.č. 99/4, 942/2, 2511/19 a 2589/2 v k.ú. Radotín a pozemku pod cyklostezkou A1 parc.č. 1435/7 v k.ú. Radotín; II. svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu ostatní komunikace parc.č. 25/45, 1272/2, 1277/2, 1530/29, 1539/6, 1540/4, 1686/3, 1768/5, 2524/1, 2554/6, 2566/5 a 2625/2 v k.ú. Radotín pondělí 29. března 2021
7 14 Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 pondělí 29. března 2021
6 14 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 1. března 2021 pondělí 29. března 2021
5 14 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 15. února 2021 a 15. března 2021 pondělí 29. března 2021
4 14 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 1/2021 do čísla 3/2021 pondělí 29. března 2021
3 14 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2020 pondělí 29. března 2021
2 14 Kontrola plnění usnesení pondělí 29. března 2021
17 14 Odsouhlasení usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 29. března 2021
16 14 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 29. března 2021
15 14 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 pondělí 29. března 2021
14 14 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2021 pondělí 29. března 2021
13 14 I. uznání vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16 II. koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 pondělí 29. března 2021
12 14 Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1706/13 o výměře 8 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 do podílového spoluvlastnictví Ing. Drahoslavy Šťovíčkové a Ing. Martina Šťovíčka, Praha-Radotín, v souvislosti s nápravou chybného zákresu do pozemkové mapy a následně i do digitální katastrální mapy pondělí 29. března 2021
11 14 Uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 12554-2332/2020 pondělí 29. března 2021
10 14 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností Lipno nature s.r.o., IČ: 01816896, Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2830/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 396 m2 pondělí 29. března 2021
1 14 Kontrola zápisu z XIII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. ledna 2021 pondělí 29. března 2021
9 13 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Lukášem Koubkem, Praha-Radotín, a Jitkou Koubkovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2628/12 o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2312/13 o výměře 17 m2 ve společném jmění manželů Koubkových, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
8 13 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího středa 20. ledna 2021
7 13 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. prosince 2020 středa 20. ledna 2021
6 13 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 11. ledna 2021 středa 20. ledna 2021
5 13 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026 středa 20. ledna 2021
4 13 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 13/2020 do čísla 14/2020 středa 20. ledna 2021
3 13 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do listopadu 2020 středa 20. ledna 2021
2 13 Kontrola plnění usnesení středa 20. ledna 2021
19 13 Odsouhlasení usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
18 13 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 20. ledna 2021
17 13 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
16 13 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 20. ledna 2021
15 13 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, k tíži pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín středa 20. ledna 2021
12