Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
2 10 Odsouhlasení usnesení X. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 12. srpna 2020
1 10 Projednání a schválení zápisu z IX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 konaného dne 24. června 2020 středa 12. srpna 2020
9 9 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a inženýrských sítí mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnými manželi Christosem a Janou Gadzurasovými, manželi Ing. Václavem a PhDr. Alenou Štikovými, Hanou Radiměřskou a Spolkem Pod Lahovskou, Praha-Radotín, k tíži pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 středa 24. června 2020
8 9 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 15. června 2020 středa 24. června 2020
7 9 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 8. června 2020 středa 24. června 2020
6 9 Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 567/2020 ze dne 6. května 2020 středa 24. června 2020
5 9 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 3/2020 do čísla 6/2020 středa 24. června 2020
4 9 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do dubna 2020 středa 24. června 2020
3 9 Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 středa 24. června 2020
2 9 Kontrola plnění usnesení středa 24. června 2020
18 9 Odsouhlasení usnesení IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 24. června 2020
17 9 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 24. června 2020
16 9 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 24. června 2020
15 9 Návrh daru pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2019 středa 24. června 2020
14 9 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13783/1946495 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín věcným břemenem služebnosti umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí středa 24. června 2020
13 9 Pořízení změny Územního plánu Sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 2499/1 (orná půda) a 2499/11 (orná půda) v k.ú. Radotín z SO2 a SO3 (rekreační plochy) na nové funkční využití SP (sport) středa 24. června 2020
13 9 revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. VI/13/19 ze dne 11. září 2019 ve věci uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019 středa 24. června 2020
12 9 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 v lokalitě ulice Zderazské středa 24. června 2020
11 9 Bezúplatný převod movitého majetku obecně prospěšné společnosti Radotínská, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín středa 24. června 2020
10 9 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Základní škola Praha -Radotín, IČ: 70874263, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 24. června 2020
1 9 Kontrola zápisu z VIII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 18. května 2020 středa 24. června 2020
9 8 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Jaroslavem Cipryanem, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej připloceného pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín pondělí 18. května 2020
8 8 Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2642/2, vodní plocha v k.ú. Radotín o výměře 1466 m2 mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a převodcem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 pondělí 18. května 2020
7 8 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1431/10, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín vzniklého dle Geometrického plánu č. 3792-241/2019 oddělením části z pozemku parc.č. 1431/2 v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 a části z pozemku parc.č. 1431/5 v k.ú. Radotín o výměře 0,42 m2, včetně žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 2548, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3792-241/2019 jako část „a“ o výměře 8 m2 pondělí 18. května 2020
6 8 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 27. ledna 2020 pondělí 18. května 2020
5 8 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. ledna 2020 a 2. března 2020 pondělí 18. května 2020
4 8 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 za období od prosince 2019 do února 2020 pondělí 18. května 2020
3 8 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2019 pondělí 18. května 2020
23 8 Odsouhlasení usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 18. května 2020
22 8 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 18. května 2020
12