Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 20 k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. XVII/9/21 ze dne 22. září 2021 ve věci záměru směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 z důvodu rozšíření předmětu směny pondělí 21. března 2022
9 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 JUDr. OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 21. března 2022
8 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – stavby technického vybavení (trafostanice) společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov pondělí 21. března 2022
7 20 Uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 915/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 38 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti pondělí 21. března 2022
6 20 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 17. března 2022 pondělí 21. března 2022
5 20 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 17. ledna 2022 a 21. února 2022 pondělí 21. března 2022
4 20 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 16/2021 a číslo 1/2022 pondělí 21. března 2022
3 20 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do prosince 2021 pondělí 21. března 2022
2 20 Kontrola plnění usnesení pondělí 21. března 2022
14 20 Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 21. března 2022
13 20 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 21. března 2022
12 20 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 21. března 2022
11 20 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 16 pro volební období 2022 – 2026 pondělí 21. března 2022
10 20 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2022 pondělí 21. března 2022
1 20 Kontrola zápisu z XIX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. prosince 2021 pondělí 21. března 2022