Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 21 Vydání souhlasu s odejmutím svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2859/1, 2830/7 a 2830/5 v k.ú. Radotín pondělí 20. června 2022
8 21 Záměr uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny pondělí 20. června 2022
7 21 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. dubna 2022 pondělí 20. června 2022
6 21 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 4. dubna 2022, 16. května 2022 a 8. června 2022 pondělí 20. června 2022
5 21 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2022 až číslo 4/2022 pondělí 20. června 2022
4 21 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do března 2022 pondělí 20. června 2022
3 21 Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021 pondělí 20. června 2022
24 21 Odsouhlasení usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
23 21 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 20. června 2022
22 21 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
21 21 Dary pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2021 pondělí 20. června 2022
20 21 Souhlas s připomínkami Městské části Praha 16 k návrhu Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy pondělí 20. června 2022
2 21 Kontrola plnění usnesení pondělí 20. června 2022
19 21 Záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o orientační výměře 80 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o orientační výměře 27 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
18 21 Záměr prodeje připlocené části pozemku parc.č. 2638/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako část „a“ o výměře 2 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 2638/5 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
17 21 záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže panu OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
16 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu v dohodnutém rozsahu spoluvlastnických podílů pondělí 20. června 2022
15 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 dosavadním nájemcům a spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 556/1 a 556/2 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 20. června 2022
14 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3885-174/2021 jako pozemek parc.č. 946/3 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 pondělí 20. června 2022
13 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 pondělí 20. června 2022
12 21 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2 pondělí 20. června 2022
11 21 Podání žádosti o převod pozemků – ostatních komunikací parc.č. 2633/8 a 2638/3 v k.ú. Radotín do svěřené správy Městské části Praha 16 pondělí 20. června 2022
10 21 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 226/27, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 728 m2 vzniklého dle návrhu Geometrického plánu č. 3891-71/2021, včetně žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek vztahujících se k pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín pondělí 20. června 2022
1 21 Kontrola zápisu z XX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 21. března 2021 pondělí 20. června 2022
9 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 JUDr. OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 21. března 2022
9 20 k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. XVII/9/21 ze dne 22. září 2021 ve věci záměru směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 z důvodu rozšíření předmětu směny pondělí 21. března 2022
8 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – stavby technického vybavení (trafostanice) společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov pondělí 21. března 2022
7 20 Uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 915/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 38 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti pondělí 21. března 2022
6 20 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 17. března 2022 pondělí 21. března 2022
5 20 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 17. ledna 2022 a 21. února 2022 pondělí 21. března 2022
12